·Pode visitarnos en Vigo:

R/Colón, 17 - 5ºA 36201 Vigo (Pontevedra, España)

Se o prefire, pode chamarnos ó número 986 44 29 39 ou 615 32 50 50.

·Tambén en Ourense:

R/ Lamas Carvajal, 28 - 1º 32005 Ourense (Ourense, España)

Se o prefire, pode chamarnos ó número 988 23 20 93 o 673 55 41 33.

Tambén pode rechear o siguinte formulario de contacto e nos poremonos en contacto con vostede na mayor brevedade posible:

Nome e Apelidos: (Obrigatorio)
Ayuda
Email: (Obrigatorio)
Ayuda
Teléfono:
Ayuda
Localidade:(Obrigatorio)
Ayuda
Comentarios: (Obrigatorio)
Ayuda
Marque esta casilla para confirmar que ha leído e acepta a política de privacidade:

Política de privacidade

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

itenova presta servizos en Internet coa marca itenova, nos termos recoxidos nas presentes condicions xerais:

PRIMEIRA.- Os servizos que compoñen a web de itenova para os usuarios son os que en cada intre sexan ofertados dentro de esta web, sindo todos en principio, e sen perxuizo de que esta circunstancia poda variar de acordo coa cláusula novena de estas condicions, de carácter gratuito.

SEGUNDA.- Polo mero uso da web de itenova, o usuario manifesta sua aceptación sen reservas das presentes condicions xerais.

TERCERA.- O usuario obrigase a non utilizar os servizos para a realización de actividades contrarias as leis, á moral, ó orden público e, en xeral, a facer un uso conforme as presentes condicions xerais. Se obriga asimesmo a non realizar a través dos servizos actividades publicitarias ou de explotación comercial e a non remitir mensaxes utilizando unha identidade falsa, así como a non camuflar en maneira algunha a orixe da mensaxe.

CUARTA.- itenova actúa exclusivamente como prestador dun servizo de comunicación entre as partes, non facéndose responsable dos contidos que, en contravención ás presentes condicions xerais, as partes puideran enviarse, sendo o usuario o único responsable da veracidade e licitude dos mesmos. De maneira especial, prohibese a utilización dos servizos para a remisión de publicidade ou de material crítico cos proveedores do servizo.

QUINTA.- O usuario obrigase a respetar as restriccions de uso do servizo impostas por itenova.

SEXTA.- itenova non será responsable dos fallos que puideran producirse nas comunicacions, incluido o borrado, transmisión incompleta ou retrasos na remisión, no comprometindose tampouco a que na rede de transmisión esté operativa en todo momento. itenova tampouco responderá no caso de que un terceiro, quebrantando as medidas de seguridade establecidas por itenova, acceda ós mensaxes ou os utilice para a remisión de virus informáticos.

itenova ha adoptado todalas medidas de seguridade legalmente requeridas para a protección dos datos personais suministrados polo usuario. Non obstante, itenova non pode garantir a invulnerabilidade absoluta dos sistemas de seguridade, nin pode garantir a seguridade ou inviolabilidade de ditos datos na sua transmisión a través da rede.

itenova non controla a utilización que os usuarios fan do portal, nin garante que o fagan de forma conforme ás presentes condicions xerais.

SÉPTIMA.- itenova podrá interrumpir o servizo ou resolver de modo inmediato a relación có usuario se detecta un uso do seu portal ou de calqueira dos servizos ofertados no mesmo contrario as presentes condicions xerais.

OCTAVA.- itenova reservase o dereito de deixar de prestar calquera dos servizos que integran esta web, bastando para iso comunicalo na pantalla de acceso ó servicio con un preaviso de quince días. Reservase, asimesmo, o dereito de modificar unilateralmente, en cualquera intre e sen previo aviso, a presentación e condicions do portal, así como os servizos e as condicions requeridas para a sua utilización.

NOVENA.- itenova podrá, en calquer intre, modificar as presentes condicions xerais ou introducir novas condicions de uso, incluido o cese da gratuidade. Ditas modificacions só serán de aplicación a partir da sua entrada en vigor.

DÉCIMA.- O usuario acepta que os datos personais por él facilitados ou que se faciliten no futuro a itenova, poidan ser obxeto de tratamento nun ficheiro de datos de carácter personal. Os datos así rexistrados poderán ser utilizados para a realización de estadísticas, a remisión de publicidade conforme ós gustos do usuario, á realización de concursos con premio, a administración do servizo e a xestión de incidencias.

Dos ficheiros así creados será responsable itenova. O titular dos datos tendrá en todo intre o dereito de acceder ós ficheiros automatizados, puidendo exercitar os dereichos de rectificación, cancelación e oposición nos termos recoxidos na lexislación de protección de datos. A tal fin, deberá dirixirse un correo electrónico firmado polo titular dos datos a itenova na sua dirección de correo electrónico (ite@itenova.com), indicando a dirección de correo electrónico do titular ó fin de remitirlle a resposta de itenova á sua solicitude.

O consentimento do usuario para o tratamento e cesión dos seus datos personais será revocable en todo intre, bastando para iso unha comunicación escrita ó responsable do ficheiro, itenova, na dirección de correo electrónico arriba indicada.

UNDÉCIMA.- As partes, con expresa renuncia ó seu propio foro, aceptan como lexislación rectora das presentes condicions xerais, a española e sometense para a resolución de cantos litigios puideran derivarse do mesmo ós Xuzgados e Tribunais da provincia de Pontevedra.

Atopamonos en Vigo:

R/ Colón, 17 - 5ºA
36201 - Vigo

986 44 29 39 /
615 32 50 50
ite@itenova.com

Atopamonos en Ourense:

C/ Lamas Carvajal, 28 - 1º
32005 - Ourense

988 23 20 93 /
673 55 41 33
iteourense@itenova.com
webmaster: ejgono(at)gmail.com